13. Louise Schim van der Loeff (1867-1932)

Voorvechtster vrouwenkiesrecht

English translation at the bottom of this page

In 1907 werd de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht opgericht als antwoord op de wel zeer fanatieke Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, die was opgericht door Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker. Men wilde bijdragen aan de voorbereiding voor toetreding van vrouwen in gemeenteraden, Staten en parlement.

Het kon niet uitblijven: ook de Goudse dames Louise Prince-Schim van der Loeff, Christina IJssel de Schepper-de Ridder en mevrouw Halewijn-Westeneng spraken zich uit voor het vrouwenkiesrecht in Nederland. Dat resulteerde in de oprichting van de "Afdeling Gouda van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrechten" (1909-1919).

De "Vereeniging" werd opgeheven in 1919 toen de wet voor het algemene kiesrecht werd aangenomen en de Nederlandse vrouwen actief stemrecht kregen (wet-Marchant). Dat betekende dat vrouwen en mannen bij verkiezingen mochten stemmen en verkozen konden worden.

Louise Eleonara Helena Prince-Schim van der Loeff werd de eerste voorzitter van deze Goudse afdeling. Ze werd geboren in Bergen op Zoom. Haar vader was predikant en werd in 1880 in Gouda benoemd. Daar ontmoette zij Gerrit Prince en het huwelijk vond plaats op 28 mei 1890.

Gerrit nam samen met zijn broer Jan de gerenommeerde aardewerkfabriek van hun vader Gerrit sr. aan de Turfmarkt over. Hier werden onder meer Goudse pijpen gefabriceerd. Daarnaast zal hij, net als zijn vader voor hem, mede-eigenaar zijn geweest van de in 1861 opgerichte Goudse Machinale Garenspinnerij aan de Turfsingel 31-34. Het echtpaar woonde aan de Oosthaven 57.


Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie.


Advocate of women's suffrage

In 1907 the Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht (Dutch Women's Suffrage Federation) was founded as a reaction to the rather fanatic Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (Women's Suffrage Association), founded by Aletta Jacobs and Wilhelmina Drucker. The idea was to make it easier for women to become a member of the city councils, States and parliament.

And of course, also in Gouda women like Louise Prince-Schim van der Loeff, Christina IJssel de Schepper-de Ridder and mrs Halewijn-Westeneng declared themselves openly in favour of women's suffrage in the Nederlands. This resulted in the foundation of the "Afdeling Gouda van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht" (Departement of the Association for Women's Suffrage in Gouda) (1909-1919).

The "Vereeniging" was discontinued in 1919 when the law for general suffrage was passed and women in the Netherlands got active suffrage (wet-Marchant). The result was that women and men were allowed to vote in elections and also to be elected themselves.

Louise Eleonora Helena Prince-Schim van der Loeff became the first president of this department in Gouda. She was born in Bergen-op-Zoom. Her father was a pastor and was appointed in Gouda in 1880. There Louise met Gerrit Prince and the marriage took place on May 28, 1890.

Gerrit and his brother Jan took over the famous pottery factory at the Turfsingel from their father Gerrit sr. In this factory were manufactured among other things, the Gouda pipes. Apart from that he must have been co-owner of the Goudse Machinale Garenspinnerij at the Turfsingel 31-34, which was founded in 1861. His father also had had this function before him. Gerrit and Louise lived at the Oosthaven 57.


This information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.

..

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.