4. Susanna van Diest (? - 1675)

Goudse tapijthandelaarster

English translation at the bottom

Susanna was gehuwd met David Ruffelaer, de leverancier van het beroemde tapijt in de trouwzaal van het Goudse stadhuis in 1642. Dit tapijt was door de burgemeesters van Gouda aangekocht ter ere van het bezoek aan Gouda van koningin Henrietta Maria, de echtgenote van koning Karel I van Engeland, op 1 juni 1642.
De protestante familie Ruffelaer kwam oorspronkelijk uit Oudenaarde in Vlaanderen en moest vanwege hun geloof vluchten naar de Noordelijke Nederlanden. David Ruffelaer was een gerenommeerde tapijtenleverancier in de Republiek en leverde bijvoorbeeld tapijten en kussens aan stadhouder Frederik Hendrik en de stadsbesturen van Amsterdam en Den Haag. Daarnaast handelde hij ook in pijpaarde, de grondstof voor de bekende Goudse pijpen en vollersaarde, een vettige klei die in de lakenindustrie werd gebruikt.


David was lid van de Goudse Kerkenraad en regent van het Aalmoezeniershuis. Hij heeft het hoogst mogelijke bestuursniveau voor Vlaamse immigranten in Gouda bereikt. Vlamingen mochten namelijk handel drijven en poorter worden, maar werden niet toegelaten tot de vroedschap en konden zo geen burgemeester of schepen worden.

Susanna zal zeker, zoals gebruikelijk was in die tijd, in de zaak van haar man hebben meegewerkt, want na het overlijden van David in 1647 heeft zij nog 28 jaar de tapijthandel met haar zwager Jan Jansz Severs voortgezet tot aan haar dood in 1675.

Deze informatie is onderdeel van de route 'Goudse vrouwen op de kaart' langs panden waar belangrijke Goudse vrouwen hebben gewoond of gewerkt. Klik hier voor de bijhorende plattegrond en informatie. 


Carpet dealer

Susanna was married to David Ruffelaer, the supplier of the famous tapestry in the wedding room of the cityhall in Gouda in 1642. This tapestry was purchased by the mayors of Gouda in honour of the visit to Gouda of queen Henrietta Maria, wife of king Charles I of England, on June 1, 1642. The protestant family Ruffelaer was originally from Oudenaarde in Flanders and had tof lee to the Northern Netherlands because of their religion. David Ruffelaer was a renowned tapestry supplier in the Republiek and supplied,for example, tapestries and pillows to stadholder Frederik Hendrik and the city councils of Amsterdam and The Hague. In addition he traded in pipe clay, the raw material for the famous Gouda pipes and 'vollersaarde', a greasy clay used in the cloth industry.

David was a member of the Gouda Church Council and regent of the Aalmoezeniershuis (Chaplain's home). He attained to the highest possible boardlevel for Flemish immigrants in Gouda. The fact is that the Flemish were allowed to trade and become gatekeeper, but they were not admitted to the city council and thus could not become mayor or alderman.

As was usual in those days Susanna would certainly have cooperated in her husband's business, because after David's death in 1647 she continued the tapestry business for 28 years, together with her brother-in-law Jan Jansz Severs, until she died in 1675.


This information is part of the tour 'Women from Gouda on the map' along buildings in which important women in Gouda once lived or worked. Click here for the accompanying map and information.

2020 Gouds Vrouwennetwerk | Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.